Nkù' lan Twùmwù

Kieni lwuæn kɛ ŋỳe lan Twùmwù nun.

Ƴum yɛ ɓwin yimɛ cini:

- ŋkɔ lɛ nzanŋga Twùmwù

- Mɛ̀ ngwin kɛ ŋnonŋon ŋgyɔ' Twùmwù nun.

- Ɗewa Mvɛ̀nnswæ̀b.

Plì-nì fɛ᷆ lɛ ɓì yɔ̀ sèàn Kandɛ

Plì-nì fɛ᷆ lɛ ɓì yɛ̀n flyì-mɛ̀' Yesù

Plì-ni fɛ̂ lɛ ɓì yɛ̀n Mɓùm ɓwuesɔ'

 

Mɛ ŋgyiɔ' ƴɛ̀